Γιατί να γίνω κι εγώ μέλος στο δίκτυο και να επενδύσω σε ένα ΣΕΠ;

 

 1. Γιατί πρόκειται για μία καινοτόμα, αλλά ταυτόχρονα έτοιμη επιχειρηματική πρόταση, με ιστορικό αξιοπιστίας και πραγματικής εφαρμογής.
 2. Γιατί εντάσσομαι σε ένα υφιστάμενο δίκτυο, ταχέως αναπτυσσόμενο τόσο γεωγραφικά όσο και προϊοντικά (Γεωγραφικά: 2 πιλοτικά καταστήματα στο τέλος του 2018, 15 καταστήματα στο α’ εξάμηνο 2019. Έναρξη από Θεσσαλονίκη και Βόρεια Ελλάδα – χαρτογράφηση και πλάνο ένταξης σε Αττική και υπόλοιπη Ελλάδα) – (προϊοντικά: 5 συνεργασίες το 2018 – 15 συνεργασίες το α’ εξάμηνο 2019).
 3. Γιατί εντάσσομαι σε ένα αμιγώς συνεργατικό σχήμα (αστικός συνεταιρισμός του ν. 1667/1986) με τεχνοκρατική οργάνωση και 10ετή επιτυχημένη οικονομική και τεχνολογική λειτουργία. Γιατί συμμετέχω, συνεργάζομαι και έχω λόγο στις αποφάσεις και τις κατευθύνσεις ισότιμα με κάθε άλλο μέλος του Συνεταιρισμού βάσει νόμου. Γιατί θα αποτελώ έναν κρίκο της αλυσίδας που ονομάζεται ΣΕΠΠΠ, γεγονός που συμβολίζει και το σήμα του, παρέχοντάς μου ασφάλεια.
 4. Γιατί οι οικονομίες κλίμακας και τα συνεργατικά μοντέλα, όταν λειτουργούν με σύγχρονα εργαλεία και διαφάνεια, αποτελούν τη λύση στις σύγχρονες επαγγελματικές ανάγκες. – ΔΙΕΘΝΩΣ.
 5. Γιατί θα αποτελώ μία ανεξάρτητη επιχείρηση, τα συμφέροντα της οποίας θα εκπροσωπούνται συλλογικά και όχι αποκομμένα έναντι τρίτων, συνεργατών και φορέων. Ο Συνεταιρισμός διαπραγματεύεται κεντρικά προς όφελος όλου του δικτύου – και με τη δύναμη αυτού – συμφέροντες όρους και συμφωνίες.
 6. Γιατί για την ένταξή μου στον Συνεταιρισμό απαιτείται μόνο η αγορά μίας συνεταιριστικής μερίδας ποσού 400 ευρώ.
 7. Γιατί για την ένταξή μου ΔΕΝ καταβάλω δικαίωμα εισόδου (entry fee) ως εφάπαξ ποσό του internet, laptop, άνδραςfranchisee στον franchisor για την ένταξη στο δίκτυο Franchise αναφορικά με τις δαπάνες ανάπτυξης concept, τη μεταφερόμενη τεχνογνωσία, τα δικαιώματα εμπορικής χρήσης σήματος, την καλή φήμη και πελατεία και την υποστήριξη στα αρχικά στάδια.
 8. Αυτά μου παρέχονται αμέσως από την ιδιότητά μου ως μέλους του Συνεταιρισμού. Επίσης, ΔΕΝ καταβάλλω ετήσια ή άλλη συνδρομή.
 9. Γιατί η αρχική επένδυσή μου είναι υποπολλαπλάσια των συνήθων δικαιωμάτων δικαιόχρησης και ουσιαστικά εξαρτάται από το μέγεθος του καταστήματος, τις οικονομικές μου δυνατότητες και τις ιδιαιτερότητες της τοπικής αγοράς.
 10. Γιατί μεταξύ του α’ και του β’ εξαμήνου δραστηριοποίησης ενός ΣΕΠ μπορώ να διαπιστώσω αύξηση των μεικτών εσόδων μου από αμοιβές, προμήθειες και πωλήσεις από 64% έως 139% ανάλογα με την εμπορικότητα του σημείου μου, την τοπική ιδιαιτερότητα και την ικανότητά μου. 
 11. Γιατί μεταξύ του α’ και του β’ εξαμήνου δραστηριοποίησης ενός ΣΕΠ μπορώ να διαπιστώσω αύξηση της επισκεψιμότητας κατά 117% και μέσο όρο 1.600 μοναδικών πελατών.
 12. Γιατί εκτός των παρεχόμενων υπηρεσιών, θα διαθέτω επιλεγμένα κάθε φορά προϊόντα σε συμφέρουσες για εμένα τιμές χονδρικής που θα ενισχύουν το εισόδημά μου μέσω της διασταύρωσης πωλήσεων και παραμονής του πελάτη στο κατάστημά μου.
 13. Γι’ αυτούς τους λόγους θα έχω και σύντομο χρόνο απόσβεσης της επένδυσής μου.    

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ, ο Συνεταιρισμός μου ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ως μέλος και συνεργάτη του και από την πρώτη στιγμή εκδήλωσης του ενδιαφέροντός μου και καθόλη τη λειτουργία μου:

 1. Υποστήριξη και καθοδήγηση από το αρχικό σημείο της αίτησής μου μέχρι την έναρξη λειτουργίας του καταστήματός μου: δικαιολογητικά, υπογραφή συμβάσεων, εξεύρεση κατάλληλου χώρου, παραπομπή και συνεννόηση με συνεργάτες, σχέδια καταστήματος και εγκεκριμένοι προμηθευτές κατασκευαστικού και τεχνολογικού εξοπλισμού, αρχικές παραγγελίες, προώθηση σε αρμόδια τμήματα Εθνικής Τράπεζας και Τράπεζας της Ελλάδας, νομικές και λογιστικές διατυπώσεις, υλικό προώθησης των υπηρεσιών, εγκατάσταση λογισμικών προγραμμάτων κ.α.internet, laptop, αίθουσα συνεδριάσεων
 2. Εκπαίδευση για κάθε υπηρεσία και προϊόν από τον ίδιο τον Συνεταιρισμό ή εξουσιοδοτημένο συνεργάτη.laptop, άνδρας, Άνθρωποι
 3. Διαφήμιση σε κεντρικό ή τοπικό επίπεδο (ραδιόφωνο, ηλεκτρονικά μέσα, συμμετοχή σε εκθέσεις).
 4. Αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών και συνεπή ανεφοδιασμό προϊόντων μέσω κεντρικών συμφωνιών που αφορούν το δίκτυο.
 5. Καθημερινή τεχνική υποστήριξη, ιδίως στο πεδίο της χρήσης ειδικών λογισμικών προγραμμάτων.internet, laptop, άνδρας
 6. Ξεκάθαρες οικονομικές δοσοληψίες, ασφάλεια, συνέπεια και διαφάνεια στις συναλλαγές, τόσο κατά την είσοδο όσο και κατά την ενδεχόμενη αποχώρησή μου από το δίκτυο.
 7. Παρακολούθηση αγοράς και αξιοποίηση ευκαιριών μέσω προγραμμάτων χρηματοδότησης (ΕΣΠΑ, άλλα).
 8. Συνεχή εμπλουτισμό των συνεργασιών.
 9. Ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών με τήρηση του κάθε φορά ισχύοντος νομικού και κανονιστικού πλαισίου, με έμφαση στο αντικείμενο των χρηματοοικονομικών, ταχυμεταφορικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών, καθώς και προστασία των προσωπικών δεδομένων μου, με πιστή εφαρμογή του Κανονισμού GDPR για τα προσωπικά δεδομένα και με ετήσιο έλεγχο εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO EN 9001:2015 από την TUV Austria Hellas στο πεδίο «Σύναψη Εμπορικών Συμφωνιών Αξιοποίησης Δικτύου Μελών, Διενέργεια Προμηθειών, Παρακολούθηση είσπραξης και απόδοσης λογαριασμών Οργανισμών κοινής ωφέλειας και Εταιριών Τηλεπικοινωνιών».  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ TUV, TUV ENGLISH